Lucia Ravenstein

Beleving  Bezieling Bezinning
 

Artikel 5.3.2 Omschrijving kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen 

met betrekking tot het voormalige kerkgebouw Sint Luciastraat 1 te Ravenstein:

 

 

 1. Het is koper niet toegestaan om aan het kerkgebouw een bestemming te geven die in strijd is met het oorspronkelijke sacrale karakter van het gebouw. Meer specifiek houdt dit in dat zonder schriftelijk gegeven toestemming van de bisschop van ’s-Hertogenbosch in of op het verkochte kerkgebouw nimmer mag worden gevestigd of uitgeoefend, noch van daaruit worden geleid enig bedrijf, beroep, nering of ambacht strijdig met de openbare orde en goede zeden, en voorts in of vanuit dat registergoed in het algemeen alles na te laten wat gericht is tegen - of vijandig aan - de Rooms Katholieke Kerk, anders dan in het kader van de artistieke vrijheid ten aanzien van theatervoorstellingen.
  Zulks op straffe van een jaarlijks te indexeren boete ten laste van de eigenaar van het registergoed en ten behoeve van de parochie van Euro 10.000,- zegge: tienduizend Euro voor elke overtreding en tevens voor elke dag dat de overtreding voortduurt.

  Deze boete zal worden verbeurd door het enkele feit dier overtreding zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.

 2. Bij elke vervreemding in eigendom of zakelijk genotsrecht van het verkochte kerkgebouw of een gedeelte van bedoeld registergoed moeten in de akte tot levering  de hiervoor sub a gestelde bepalingen met boetebeding, alsmede de in het onderhavige lid gestelde bepaling worden opgenomen en ten behoeve van de parochie en het bisdom worden bedongen en aangenomen, zulks op verbeurte ener terstond vorderbare boete ten behoeve van de parochie en ten laste van degene die verzuimt te doen opnemen, op te leggen, te bedingen en aan te nemen, gelijk aan de hiervoor gemelde koopsom, welke boete zal zijn verbeurd door het enkele feit der overtreding of niet nakoming zonder dat enige wettelijke tussenkomst zal zijn vereist.
 3. Koper en zijn rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, alsmede degene(n) aan wie het kerkgebouw onder welke titel dan ook in gebruik wordt gegeven dienen jegens de parochie:
 1. zich te onthouden van de uitoefening in of op het registergoed van enig bedrijf, 

  beroep, nering, ambacht of activiteit, zoals hiervoor omschreven in sub a.

 2. Zich te onthouden van liturgische, godsdienstige, religieuze of christelijk 

  levensbeschouwelijke activiteiten van welke aard dan ook in voormeld voormalig kerkgebouw, tenzij vieringen onder verantwoordelijkheid van de pastoor van de parochie.

  Niet-kerkelijke uitvaarten zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen.
  Herdenkingsbijeenkomsten zonder aanwezigheid van de overledene zijn toegestaan.

  Uiterlijk 3 maanden voor de heropening van het voormalig kerkgebouw zullen koper,
  verkoper en bisdom ‘s-Hertogenbosch het bovenstaande inzake uitvaarten nader
  evalueren waarbij mogelijk en met inachtneming van kerkelijke richtlijnen in deze tot
  nadere en/of andere afspraken kunnen worden vastgesteld. Deze verplichting geldt als
  inspanningsverplichting.

 3. Zich te onthouden van het (doen) (terug)plaatsen van de van en in het kerkgebouw

  verwijderde of vergelijkbare religieuze kentekens die samenhangen met dan wel zich niet
  verenigen met het vroegere sacrale karakter van het gebouw.

 4. Zich te onthouden van het gebruik van de nog in de kerktoren aanwezige luidklok anders dan 

  als slagwerk ten behoeve van het torenuurwerk, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de pastoor. Een en ander op straffe van een boete van Euro 10.000,- zegge: tienduizend Euro per overtreding en voor elke dag dat de overtreding voortduurt ten laste van de eigenaar en ten behoeve van de parochie. 

  Deze bedingen zijn kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek en gaan over op degenen die het registergoed onder algemene of bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl mede gebonden zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen.

4. Koper zal de parochie vrijwaren tegen eventuele met het auteursrecht samenhangende aanspraken met het oog op eventuele veranderingen aan het gebouw.

Lees Meer